Jasopels A/S | +45 98 42 05 66 | info@jasopels.dk
0  Vare(r)  -  Vis kurv
0,00
Vis kurv
I alt   0,00 DKK
Vilkår

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved alle netordrer fra Jasopels A/S (Jasopels), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.
 
1. Tegninger, værktøj mv.
1.1. Alle tegninger og andre tekniske dokumenter, som Jasopels måtte vælge at udlevere til kunden, forbliver Jasopels’ ejendom og må ikke kopieres, reproduceres eller udnyttes på anden uretmæssig vis.
 
2. Konstruktioner
2.1. Jasopels forbeholder sig ret til uden forudgående meddelelse at foretage konstruktionsændringer, som ikke har indflydelse på specificeret funktion.
 
3. Pris
3.1. Opgivne priser er baseret på de på tilbudstidspunktet/ordrebekræftelsestidspunkt- et gældende priser og omkostninger, herunder materialepriser, lønninger samt andre fremstillingsomkostninger. Ændringer i de nævnte priser og omkostninger - herunder også ændrede eller nye skatter og afgifter - frem til leveringen, berettiger Jasopels til at regulere de tilbudte/ bekræftede priser tilsvarende.
 
4. Levering
4.1. Såfremt Jasopels måtte vælge at afsende varen til kunden, vil en sådan afsendelse ske som fuldmægtig for kunden og for kundens regning og risiko. I disse situationer forbliver den transportretlige råderet hos Jasopels. Jasopels vil ligeledes være berettiget til at afsende varen mod fragtefterkrav. Forsendelse vil i sådanne tilfælde normalt ske ad landevej.
4.2. Leveringstiden regnes fra den dag, hvor Jasopels har modtaget fuldstændige oplysninger om ordrens effektuering, herunder alle nødvendige tekniske detaljer og formaliteter.
4.3. Alle leveringsdatoer er omtrentlige. En forsinkelse kan aldrig være væsentlig, før der er forløbet mindst 30 dage fra aftalt leveringsdato.
4.4. Levering sker i samarbejde med Danske Fragtmænd, og priserne er følgende: 95 kr. excl. moms (0-5 kg), 115 kr. excl. moms (5,1 kg-10 kg) og 160 kr. excl. moms (10,1 kg-20 kg) - hvis ordren overstiger 1.000 kr. excl. moms, er fragtprisen 0 kr. Bemærk: ved bestilling af legerør gælder fragtfri grænsen på de 1000 kr. IKKE.

5. Betaling
5.1. Betaling sker via NETS når varerne afsendes fra vores lager i Bording. Betalingsmodulet accepterer Dankort og betalingsgebyret udgør 1,39 kr. pr. ordre.
  

6. Ejendomsforbehold
6.1. Jasopels forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling har fundet sted.
 
7. Force majeure mv.
7.1. I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke, lockout, brand, oversvømmelse, større maskinskader, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, ind- og udførselsforbud, beslaglæggelse, myndighedernes foranstaltninger, ishindring, havari og forlis, forsinkelser under transport, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører, råvare- eller energimangel, eller andre hændelser, hvorover Jasopels ikke er herre, er Jasopels berettiget til at udskyde eller annullere en ordres effektuering. Kunden kan hverken i tilfælde af udskudt effektuering eller annullation kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Jasopels.
 
8. Reklamation og forældelse
8.1. Kunden er forpligtet til at undersøge leverede varer straks efter modtagelsen.
8.2. Reklamation skal fremsættes skriftligt og for synlige mangler samt mangler, der burde være opdaget ved kundens undersøgelse af varen, jf. pkt. 8.1, senest 8 dage fra fakturadato eller leveringens dato, såfremt denne ligger senere. I øvrige tilfælde skal reklamation ske senest 8 dage efter, at kunden blev bekendt med det forhold, der gav anledning til reklamationen.  I modsat fald kan der ikke tages hensyn til reklamationen.
8.3. Jasopels’ ansvar for mangler, jf. nedenfor punkt 9.2., bortfalder i øvrigt, såfremt Jasopels ikke har modtaget reklamation fra kunden senest 1 år efter varens levering.
 
9. Ansvar
9.1. I tilfælde af forsinkelse, der kan tilregnes Jasopels, er Jasopels ansvarlig for kundens dokumenterede tab som følge af forsinkelsen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.                Der ydes dog ingen erstatning for kundens eventuelle driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold til tredjemand, ligesom erstatningen er begrænset, således at erstatningen ingensinde kan overstige den aftalte købesum for de forsinkede varer.
9.2. Såfremt der forekommer mangler ved det leverede, som kan gøres gældende overfor Jasopels, er Jasopels efter eget valg berettiget til at foretage udbedring eller omlevering, såfremt dette sker senest 30 dage efter, at kunden overfor Jasopels skriftligt har foretaget rettidig reklamation over den pågældende mangel på en sådan måde, at Jasopels har mulighed for at tage stilling til, om Jasopels ønsker at udbedre  eller omlevere. Såfremt det leverede af kunden er bragt udenfor Danmark, er kunden forpligtet til enten for egen regning at transportere det leverede til Danmark eller at betale samtlige Jasopels’ ekstra omkostninger ved at udbedre udenfor Danmark. Såfremt Jasopels foretager udbedring eller omlevering, er kunden ikke berettiget til i øvrigt at rejse noget krav mod Jasopels som følge af de konstaterede mangler. Såfremt Jasopels ikke foretager udbedring eller omlevering, er Jasopels forpligtet til at svare erstatning efter dansk rets almindelige regler. Der ydes dog ingen erstatning for kundens evt. driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold til tredjemand, ligesom erstatningen er begrænset til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen ved det leverede, dog maximalt et beløb svarende til den aftalte købesum.
9.3. Jasopels fraskriver sig ethvert produktansvar, der ikke følger af de præceptive regler i Produktansvarsloven. Specielt fremhæves det, at Jasopels ikke er ansvarlig for driftstab eller noget som helst andet indirekte tab. I den udstrækning Jasopels måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Jasopels skadesløs i samme omfang, som Jasopels’ ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte. Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarssagen mod Jasopels.
 
10. Værneting og lovvalg

10.1. Som værneting for enhver tvist mellem parterne er aftalt Retten i Herning, Haraldsgade 28, DK-7400 Herning. Jasopels er dog efter eget valg berettiget til alternativt at anlægge sag ved retten på det sted, hvor kunden har sit forretningssted.
10.2. Dansk ret, med undtagelse af de danske internationale lovvalgsregler, finder anvendelse ved afgørelsen af enhver tvist mellem parterne.
 
November 2015